Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoons­gegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Maud de Wit, Kunstzinnig Dynamisch Coach

KvK nummer: 80589553
Contactpersoon: Maud de Wit
Functie: Coach & Trainer
Adres: Touwlaan 18, 3401 CB IJsselstein
Telefoonnummer: 0616710242
Emailadres:  info@mauddewit.eu

Verkrijgen van persoonsgegevens 

Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoor­beeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

en verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan (eventuele) opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Waarop is de verwerking gebaseerd 

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met je met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Verstrekking aan derden 

Maud de Wit verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, slui­ten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maud de Wit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang wij je gegevens bewaren 

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Profilering 

Van de informatie die over jou wordt verzameld, worden (uitsluitend indien noodzakelijk) gedragsanalyses maakt. Dit doen wij om de dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan (mogelijke) opdrachtgevers door middel van rapportages.

Je rechten 

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:

Maud de Wit
Touwlaan 18
3401 CB IJsselstein
T 06-16710242
info@mauddewit.eu

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uit­komen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Meld je hier aan voor mijn nieuwsbrief

Ik spam niet! Lees mijn privacybeleid voor meer info.